Кариери

СБАЛОБ „ЗОРА” ООД, гр. София -1233, бул. „Кн. Мария Луиза” №191,

тел.: 02/931-22-81, факс: 02/931-22-80

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ „ЗОРА” ООД

 

На основание чл. 90, ал.1 и ал.2  от Кодекса на труда, във връзка с чл.67, чл. 68, ал.7 и чл.70  от Закона за лечебните заведения

 

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за длъжността  „Главна медицинска сестра“

Изисквания към кандидатите:

 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или  "Магистър" по специалността „Управление на здравните грижи“;
 • Трудов стаж – 10 години  като медицинска сестра;
 • Кандидатите да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Конкурсът ще се проведе в два етапа:

 1. Проверка на документите.
 2. Събеседване по писмен проект на тема: „Програма за дейността и развитие на специалистите по здравни грижи в СБАЛОБ „ЗОРА“ ООД за тригодишен период“.

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Автобиография;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Копия от дипломите за изискваното образование и други удостовререния;
 • Препис-извлечение от трудовата книжка;
 • Удостоверение за членство в БАСЗГ;
 • Писмен проект.

 

Документите се приемат в Административния отдел на СБАЛОБ „ЗОРА” ООД, на трети етаж, в 30 /тридесет/-дневен срок от публикуване на обявата. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.