Кариери

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ „ЗОРА” гр. София, ул. „Петър Протич” № 4

О Б Я В А

                     На основание чл. 90 от КТ  и чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ  обявява конкурс за:

 

        1. Началник на Очно отделение

Изисквания към кандидатите:

- Образователно квалификационна степен "Магистър" по медицина;

- Призната специалност по „Очни болести”;

- Трудов стаж – 5 години след придобиване на специалност;

- Да не са в пенсионна възраст.

Необходими документи:

-  Заявление;

-  Автобиография

-  Копия от дипломи;

- Документи, доказващи допълнителна квалификация;

- Удостоверение от БЛС;

- Медицинско свидетелство;

- Свидетелство за съдимост;

- Писмен проект на тема: „Управление на медицинската дейност и икономическа ефективност, качество на лечението, управление и контрол на разходите".

 

      2. Главна медицинска сестра

Изисквания към кандидатите:

- Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или  "Магистър" по специалността „Управление на здравните грижи“;

- Трудов стаж – 10 години.

Необходими документи:

- Заявление;

- Автобиография;

- Медицинско свидетелство;

- Свидетелство за съдимост;

- Копия от дипломите;

- Препис-извлечение от трудовата книжка;

- Удостоверение за членство в БАСЗГ;

- Писмен проект на тема: „Програма за дейността и развитие на специалистите по здравни грижи в СБАЛОБ „ЗОРА“  за тригодишен период“.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  1. Проверка на документите.
  2. Събеседване по писмения проект.

 

Документите се приемат в Административния отдел на болницата, в 30-дневен срок от обявата, от 9 до 16 часа.

Проектът се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.