Обява за конкурс

О Б Я В А

На основание чл. 90 от Кодекса на труда  и чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения  СБАЛОБ „ЗОРА“ обявява конкурс за длъжностите:

  1. Началник на Очно отделение
  2. Началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение
  3. Главна медицинска сестра

 

Изисквания към кандидатите:

1. За длъжността Началник отделение:

-    Образователно квалификационна степен "Магистър" по медицина;

-    Призната медицинска специалност по профила на отделението;

-    Квалификация по здравен мениджмънт;

-  Трудов стаж – минимум 5 години след придобиване на специалност в лечебно   заведение за болнична помощ по профила на отделението;

-   Да не са в пенсионна възраст.

 

Необходими документи:

-   Заявление за участие в конкурса, свободен текст;

-   Автобиография

-   Копия от дипломи;

-   Документи, доказващи допълнителна квалификация;

-   Препис-извлечение от трудовата книжка;

-   Удостоверение за членство в  БЛС;

-   Медицинско удостоверение за работа;

-   Свидетелство за съдимост;

-  Писмен проект на тема: „Управление на медицинската дейност и икономическа ефективност, качество на лечението, управление и контрол на разходите в отделението".

 

        2. За длъжността Главна медицинска сестра:

-   Специалност „Медицинска сестра“,  образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или  "Магистър" по специалността „Управление на здравните грижи“;

-   Трудов стаж – минимум 10 години;

-   Кандидатите да не са в пенсионна възраст.

Необходими документи:

-  Заявление за участие в конкурса, свободен текст;

-   Автобиография;

-   Медицинско удостоверение за работа;

-   Свидетелство за съдимост;

-   Копия от дипломи;

-   Препис-извлечение от трудовата книжка;

-   Удостоверение за членство в БАСЗГ;

-   Писмен проект на тема: „Програма за дейността и развитие на специалистите по здравни грижи в СБАЛОБ „ЗОРА“  за тригодишен период“.

 

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  1. Проверка на документите.
  2. Събеседване с кандидатите по писмения проект.

 

 

Документите се подават в Административния отдел на болницата, от 9.00 до 16.00 часа, в срок от 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата.

Всички документи се подават в запечатан плик. Писменият проект се поставя в отделен  запечатан плик, поставен в основния.

 

                         e-mail: office@bolnica-zora.com; тел.: 0879 998 414; 070080094