Кариери

КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

На основание чл. 17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Специализирана болница за активно лечение по очни болести  „ЗОРА” ООД обявява  2 /две/ свободни места за длъжността „Лекар, специализант по очни болести” за практическо обучение за придобиване на специалност.

Длъжността ще бъде  заемана след конкурс по документи, писмена разработка и събеседване по тема от приложения към настоящата обява конспект.

Кандидатите следва да представят:

Заявление до Управителя на СБАЛОБ „ЗОРА” ООД   /по образец / - предоставя се на кандидата и се попълва при подаване на документите.
Автобиография – европейски формат.
Диплома за придобита образователна степен  „Магистър“ по медицина  или документ за завършена образователна степен „Магистър“ от съответния универститет – копие.
Удостоверение за актуално членство в Български лекарски съюз.
Декларация за съгласие за обработка на личните данни  /по образец / - предоставя се на кандидата и се попълва при подаване на документите.

Документите се подават в Административния отдел на лечебното заведение (от 9.00 до 14.00 часа  всеки  работен ден)  на адрес: гр. София, ул. „Петър Протич“ № 4, ет.6 – в сградата на „ЗОРА КОМПЛЕКС“ ЕООД

Срок за подаване на документите: 15.12.2023 г. /петък/.

Конкурсът за заемане на длъжността „Лекар, специализант по очни болести”  се провежда в три етапа:

I-ви етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на лечебното заведение.

II-ри етап – Писмена разработка на допуснатите до участие в конкурса кандидати по тема от приложения към настоящата обява конспект.

III етап – Събеседване с кандидатите, получили оценка по-висока от много добър 4.50 на писмената разработка, проверка и оценяване на познанията на кандидата в областта на офталмологията.

При провеждане  на конкурса ще бъдат взети  предвид:

 

средният успех от следването и от държавните изпити;
средната оценката на кандидата от писмената разработка и от събеседването;
другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

 

К О Н С П Е К Т   ПО  ОЧНИ  БОЛЕСТИ 

Общи данни за зрителния анализатор /филогенетично и онтогенетично развитие/.
Кръвоснабдяване и инервация на зрителния орган.
Приложна анатомия на орбитата.
Приложна анатомия на клепачите.
Приложна анатомия на слъзния апарат и конюнктивата.
Приложна анатомия на роговицата и склерата.
Приложна анатомия на камерен ъгъл и хидродинамика на окото.
Приложна анатомия на леща и стъкловидно тяло.
Приложна анатомия на увеята.
Приложна анатомия на ретината
Приложна анатомия на зрителните пътища и центрове
Светлоусещане, адаптация. Смущения в адаптацията.
Цветоусещане. Теория на цветното зрение. Разстройства на цветоусещането.
Формено зрение. Зрителна острота. Изследване.
Зрително поле. Методи на изследването му.
Патологични изменения в зрителното поле.
Рефракция. Еметропия и аметропия.
Методи за изследване на рефракцията. Субективни и обективни.
Миопия. Определение, клиника, лечение.
Хиперметропия. Определение, клиника, лечение.
Астигматизъм.
Акомодация и смущения в акомодацията и пресбиопия
Бинокулярно зрение.
Видове корекция /очила,контактни лещи и др./.
Ултразвукова, флуоресцеинова и електрофизиологична диагностика.
Клинична находка при орбитните заболявания.
Възпалителни и съдови заболявания на орбитата.
Ендокринни заболявания и тумори на орбитата.
Клинична находка при заболявания на клепачите.
Конгенитални аномалии на клепачите.
Заболявания, свързани с положението на клепачите.
Възпалителни заболявания на клепачите.
Заболявания на слъзната жлеза и нарушения в слъзната секреция.
Заболявания на слъзоотводящите пътища.
Възпалителни заболявания на конюнктивата – остри конюнктивити.
Алергични конюнктивити и кератоконюнктивити.
Хронични конюнктивити.
Трахома и дегенеративни заболявания на конюнктивата.
Тумори на клепачите и конюнктивата.
Клинична находка при заболявания на роговицата.
Възпалителни заболявания на роговицата при бактериални инфекции.
Възпалителни заболявания на роговицата при вирусни инфекции.
Паренхематозни кератити.
Роговични дистрофии.
Оперативна интервенция при роговични заболявания.
Заболявания на склерата.
Нормални и патологични зенични реакции.
Вродени аномалии на лещата.
Придобити катаракти.
Хирургично лечение на катарактите.
Заболявания на стъкловидното тяло.
Увеити. Етиопатогенеза на увеитите и лечение.
Възпалителни заболявания на предната увея.
Интермедиерни и задни увеити.
Синдромни увеити.
Тумори на увеята.
Клинична находка при заболявания на ретината.
Дегенеративни заболявания на хориоретината.
Пигментна дегенерация на ретината.
Остри циркулаторни съдови разстройства на ретината.
Диабетна ретинопатия.
Промени в ретинните съдове при хипертонична болест, склероза,бъбречни заболявания и токсикоза на бременността.
Възпалителни заболявания на ретината /централен серозен ретинит и перифлебит/.
Отлепване на ретината.
Тумори на ретината.
Оптичен неврит.
Исхемична оптикопатия.
Застойна папила..
Атрофия на зрителния нерв.
Заболявания на хиазмата и централната част на зрителния анализатор.
Глаукома. Определение, видове, етиология и патогенеза.
Диагностика на глаукомата..
Клиника на откритоъгълна глаукома.
Клиника на закритоъгълна глаукома.Остра глаукома.
Конгенитална глаукома.
Вторични глаукоми.
Лечение на глаукомите.
Съдружно кривогледство. Видове. Лечение, профилактика.
Паралитично кривогледство. Диференциална диагностика със съдружното кривогледство.
Амблиопия. Лечение на амблиопията.
Травматични увреждания на орбитата и клепачите.
Непроникващи наранявания на очната ябълка.
Проникващи наранявания на очната ябълка /без и с чужди тела/.
Термични и химични изгаряния на окото.
Офталмия симпатика.
Анатомична локализация на слепотата.